จังหวัดกระบี่ Krabi

กระบี่ กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามดด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า ๑๓๐ เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือน กระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ อุดมไปด้วย ป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไหล ผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตําบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาที่สูง ที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทาง โบราณคดีสันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยัง มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่าอาจมาจากความหมายที่ แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตํานานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบ มีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง จุดท่องเที่ยวต่างๆ อําเภอเมืองกระบี่ ตัวเมืองกระบี่ เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีเขาขนาบน้ำเป็นจุด เด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนที่สมบูรณ์Read More